Historie

Historie Lidové myslivecké společnosti Golčův Jeníkov

…společnost sice nebyla ještě právoplatně schválena dle zákona, nicméně byly započaty potřebné činnosti. I přes komplikace ohledně získání honiteb,byla nakonec v roce 1948 přičleněna honitba “ Římovice“.

rok 1949

Na 10. schůzi 16.12.1948 se definitivně odhlasovalo pořádání 1.plesu – se dvěma hudbami, ples byl pořádán 15.1.1949. A tak započala tradice pořádání mysliveckých plesů v Golčově Jeníkově.Na 12.členské schůzi 22.1.1949 bylo rozhodnuto podání žádosti o honitby Kopaniny a Boroviny.Nabídka o připojení honitby Kobylí Hlava byla zatím odmítnuta z obavy placení vysokých škod. Tato honitba byla nakonec začleněna až v roce 1955.Požádáno bylo o pronájem polesí Fabiánky.

rok 1951

V dubnu 1951 došlo ke sloučení honitby Nasavrky-Vrtěštice s Golčovem Jeníkovem.Až do tohoto roku nemá Lidová myslivecká společnost LMS stálou spolkovou místnost.Schůze se pořádaly původně v hostinci u Štroblů, poté se střídaly u  Černého Orla, u Dufků a u Slunce. Teprve od počátku roku 1952 zakotvuje LMS v hostinci u Slunce, kde zůstává dlouhou dobu. Poté se přesunuje do hostince “ U zastávky“.

rok 1952

Tohoto roku se LMS GJ účastní závodů ve střelbě na asfaltové holuby ( 9.2. v Čáslavi a 29.6. ve Zbýšově).Pro zajímavost a porovnání uvádím výši odstřelu, který byl pro tento rok předepsán: 4ks srnčího, 110 koroptví, 130 zajíců,20 bažantů. Dodávka činila 2ks srnčího, 66 koroptví,78 zajíců ,12 bažantů. Škody způsobené zvěří byly majitelům pozemkům propláceny v penezích dle běžných cen jednotlivých druhů obilí.Spolek byl již od svého založení velmi aktivní v oblasti péče o zvěř, hubení škodné, obstarávání krmení pro zimní období, oprav a údržbu mysliveckých zařízení.Pracuje na výsadbě lesních stromků, dále pak na dobrovolných brigádách u JZD.

 rok 1953

Myslivecký ples v tomto roce byl plesem, jaký jeníkovská sokolovna nepamatuje ,vkusná a pečlivá výzdoba jako vždy, ale byla to hlavně neodolatelná reklama ,neboť na plakátech stálo, že bude hrát chvalně známá „Šumavská kapela“ za osobního řízení kapelníka p. Jelena. Byla to totiž pravá myslivecká kapela, kterou si nikdo nechtěl nechat ujít poslechnout.

Kynologieprvním rokem, když byla založena LMS byli objednáni tři psi: fena fousek Bojka ,dlouhosrstý německý ohař  fena Silva, a fousek, který však typu fouska moc neodpovídal. Bojka i Silva sloužily do roku 1957. Bojka vynikala jako vynikající stavěč s výborným nosem, slabější bylo aportování. Silva aportovala výborně, nebyla však tak ostrá na škodnou. Další psi ,o kterých je zmínka v kronice: Lovan, Trik, Rigo, Lovec, Dora…V březnu pak byla ujednána podpora pro chovatele lovecky upotřebitelných psů. Krmí je na vlastní náklady a tak jim bude přiděleno navíc takové množství zvěře ,které náleží střelcům. V počátcích byli psi nakupování přímo spolkem, poté přerozdělení členům, kteří byli zodpovědni za jejich výcvik. Tento postup se však neosvědčil, proto v pozdějších letech byl kladen požadavek na nově vstupující členy, aby měli zároveň upotřebitelného psa.

roky 1955 – 1965

V  roce 1955 se objevila na území ČSR obávaná nemoc králíků „myxomatoza“.Golčovu Jeníkovu se vyhnula, ale postihla polesí okresu Čáslav, Bratčice, Hostačov, Kopaniny- zde králíci dočasně zcela vymizeli. LMS preventivně prováděla odstřel králíků,každý odstřelený kus byl veterinárně prohlídnut. Celkem bylo odstřeleno 45 ks králíků.

1956 byl zadán pokus o získání “ Obory“ , honitby, vklíněné do katastru LMS v Golčově Jeníkově. Bylo provedeno úřední povinné přezkoušení všech kulových zbraní i brokovnic. Jak tato akce dopadla mluví jasně “ Pohřební píseň „.

LMS pořádá střelecké závody…..píše se rok 1957..….

V roce 1959 byla podepsána smlouva o pronájmu honitby obce Stupárovice na 9 let. Bylo vysázeno 900 topolů v údolí Vohančickém a u Sokolské chaty i na Skalkách. Pořádala se cvičná střelba na asfaltové holubi na střelnici ve Vadinách.Zakoupili se dvě štěňata: pes Nor a fena Norma , oba strakoši. V roce 1959 postihla nákaza myxomatozy i Golčův Jeníkov-honitbu v úseku Vohančického údolu, Skalek. Během podzimu, zimy a jara 1960 byl stav divokých králíků  na nule.Na Skalkách podlehlo nákaze asi 60% celkového stavu králíků.

V březnu roku 1960 napadlo velké množství sněhu, došlo k polámání čtvrtiny stromů, hlavně jehličnatých. V rámci reorganizace 1.7.1960 zanikla Československá myslivecká jednota a místo ní byl utvořen Myslivecký svaz (ČSMS) s ústředním výborem jako výkonným orgánem. V okrese Havlíčkův Brod bylo založeno 15 jednot ČSMS.Bylo pozorováno větší hynutí zvěře – katechický stav v důsledku invaze podkožního střečka.Ubývá drobné zvěře, proto někteří členové -p. Hájek- zhotovil vlastní líheň a ještě téhož roku je odchováno 73 bažantů a 8 koroptví.

V lednu 1962 byla  honitba Podmoky přidělena k honitbě Golčův Jeníkov.Naše honitba tak získala tři rybníky:Přelívač, Nový a Rousínovský. Rybníky byly plné vodního ptactva, hlavně kachen březňaček.Bylo již dávnou touhou jeníkovských myslivců střelit si na tuto pro ně vzácnou zvěř. 26.8.1962 byl proto usořádán  první hon na kachny. Za rok se však o Rousínovský rybník přišlo.

V roce 1963 došlo k rozdělení honitby na úseky, aby se zajistilo řádné ošetřování, krmení a ochrana zvěře. Jednotlivé úseky byly přiděleny vždy několika členům a úkoly byly převedeny na ně. V roce 1964 bylo používáno a vybudováno : 19 posedů, 2 umělé nory, 4 seníky, 1 chata, 13 krmelců pro srnčí,2 krmelce  přenosné pro zajíce, 21 krmelců pro bažanty, 1 pro koroptve. V roce 1965 byl omezen odtřel zajíců vlivem jejich nízkého počtu.

Následuje období od roku 1966 -2020

Vzhledem ke zvýšené potřebě odchovávat větší množství bažantů a koroptví se v březnu 1966 LMS rozhodla pořídit líheň od JZD Průkopníky  a současně montovanou starší jednoduchou drůbežárnu od JZD Obora. Ta plnila funkci líhně a zároveň jako odchovna pro vylíhnutá kuřátka. Byla umístěna u hájenky v Kopaninách, kde byla vybudována odchovna. Každý člen byl povinen na těhto pracích odpracovat 6 hodin, tj. celkem 480 hodin. Ještě ten rok bylo odchováno 45ks koroptví a 121 bažantů. Odchovna včetně volier byla dokončena koncem března 1967.

V roce 1968 byl zakoupen agregát na výrobu elektřiny, jíž se vyhřívají líhně a baterie pro dobu vypnutí proudu v síti.

Členové společnosti se snaží vytvořit další nové úkryty pro zvěř tvorbou remízků. zanikly totiž např. trniny pod Valtrovými rybníky, ostrůvkové remízky pro Srázku na Zlodějovou a mnoho dalších remízků. Na jaře 1971 přistoupila společnost k založení trvalého remízku na stráních údolí nad Římovickým rybníkem ve výměře 1,1728 ha. Zde bude postupně vysazován smrk, pámelníky, lísky, bezy, vrby… V roce 1972  byla zakoupena nová líheň i pojízdný vyřazený kurník pro odchov bažantů. Během sezony roku 1973 se vylíhlo z 1100 nasazených vajec 700ks bažantíků, z toho bylo odchováno 605 ks a do přírody vypuštěno 517 bažantů a 7 koroptví.Raritou lovecké sezony se v roce 1973 stala černá zvěř, která byla tehdy vzácná. První kus střelil p. Štěrba v roce 1967 a v roce 1973 byli střeleni 4 ks a další odstřel se povedl v roce 1975.

20.5.1978 proběhla slavnostní schůze k 30. výročí založení LMS v pohostinství “ U zastávky“ v GJ.

V září téhož roku Český myslivecký svaz Havl. Brod uspořádal v naší honitbě již po druhé podzimní zkoušky ohařů. Obstálo 12 psů velkých plemen, 9 neobstálo. Z malých plemen obstálo 6 psů.

P. Forman a Mayer převzali četné uznání za 1 místo v okrese v produkci zvěřiny : 1,68kg z 1 ha.

V roce 1980 se objevily starosti s výskytem vztekliny, napadající lišky a kočky. K tlumení vztekliny bylo nutné přistoupit i na podzim roku 1993. Po celé honitbě byla prováděna vakcinace, každý z člen měl pod patronací určitý úsek. V dubnu následujícího roku pak proběhlo druhé kolo vakcinace.Vakcinace  probíhaly i v následujících letech.

8.května 1980 na členské schzi bylo odsouhlaseno uspořádání soutěže o putovní pohár Antonína Steklého jako pocta zakládajícímu členovi za záslužnou práci pro myslivost.Jednalo se o kynologickou akci. Byla pak pořádána i v následujících letech.

roky 1981 …...

Rok 1981 – rok výsadby stromů, kdy každý člen zasadil 250 stromků, celkem tedy 5000 ks stromků v lokalitě za Chlumkem. Další kulturní akce pořádané v roce 1982 byl parket v Kopaninách Pro dobrou účast i finanční zisk, v následujícím roce bylo rozhodnuto o zakoupení vlastního parketu. Pořádání parketů se pak po léta stalo hlavním fiančním přínosem do rozpočtu.

V roce 1983 byla podepsána smlouva ohledně hranic honitby (Podmoky, Vilémov Skryje…).Podepsána nájemní smlouva s místním JZD na 10 let – výměra byla 2115 ha.

Když začaly klesat stavy drobné zvěře ,bylo přistoupeno k odchovu divokých kachen. Dne 15. června 1986 obdrželo společenství 20 ks kachen divokých z Dobrušky.Odchov je založen na bázi služeb stejně jako u bažantů.Naopak stavy černé zvěře se od roku 1987 výrazně zvyšovaly. Černá zvěř páchala značné škody na zemědělských kulturách. K eliminaci dalších škod bylo proto zřízeno krmeliště. LMS v důsledku uvedených faktů požádalo o redukci počtu černé zvěře.

19. ledna 1990 byla svolána mimořádná členská schůze ,na které odstupuje starý výbor  v rámci nově se vytvářejícího státního zřízení. V únoru téhož roku byl pak zvolen nový výbor.

1993 a pronájem honitby od honebního společenství GJ, celková výměra honitby je 2233,76 ha.

Vakcinace lišek proběhla v roce 1995.

Z důvodu nedostatku prostoru pro posezení v odchovně, se členové rozhodli pro přístavbu. A tak 12.9.1998 v ranních hodinách za mírného deště započala přístavba odchovny. Za dva týdny 26.9. 1998 byla přístavba dokončena a po obědě se již na tomto místě koná první společný hon na divoké vypuštěné kachny.

50 let mysliveckého sdružení Golčův Jeníkov proběhlo 3.10.1998  v restauraci U zastávky. Součástí oslavy byla výstava trofejí a fotografií, následovala volná zábava s hudbou.

V dubnu 2002 proběhla důležitá členská schůze .Hlavním bodem programu byly smlouvy s honebním společenstvem na pronájmu honitby.

31.3.2003 vypršela platnost nájemní smlouvy s honebním společenstvem GJ. Po tomto dni je myslivecké sdružení bez honitby a členové nemohou vykonávat právo myslivosti.

Na základě  proběhlých jednáních vznikly v prosinci roku 2003 z původní honitby 2 nové honitby , a to honitba Honebního společenstva GJ – Nasavrky a honitba Honebního společenstva GJ . od kterého má Myslivecký spolek GJ honitbu pronajatou. Honitba se změnšila na výměru 1358ha.

V březnu 2006 byl v Hluboké nad Vltavou potvrzen první výskyt  ptačí chřipky. Výskyt této nemoci znamená v ohnisku zákaz lovu a přísná veterinární opatření.

Zima také přinesla velké množství sněhu, strádala veškerá zvěř v honitbě, drobná zvěř se přes sníh těžko dostávala k potravě. Zima tak prověřila připravenost a zásoby našeho spolku. Do zásobníků bylo dováženo krmení a díky obětavosti většiny členů nedosáhly ztráty na zvěři velkého množství.

I v následujícíh letech myslivci svoji činnost zaměřují hlavně na péči o zvěř, hubení škodné, obstarávání krmení pro zimní období, údržbu mysliveckých zařízení  ……. toliko z kroniky LMS Golčův Jeníkov.

 

A zde současnost …. rok 2019-2020 .

Dalším mezníkem v životě Mysliveckého spolku GJ byla výroční schůze spolku ze dne 23.3.2019 konaná v hostinci v Podmokách, na které celá členská základna odhlasovala komplexní rekonstrukci původní odchovny.Vedením prací byl pověřen Ing.Miroslav Špitálník. Stavba započala již 4.5.2019 bouráním staré odchovny a díky nadšení členů byla hrubá stavba zastřešena již 18.12.2019.Za rok 2019 bylo na stavbě členy spolku odpracováno 1843 hodin.

Začátkem roku 2020 začaly práce uvnitř odchovny- elektřina, omítky, obklady, dlažby. Na jaře a vlétě proběhly venkovní práce – omítky, chodníky,úprava terénu. Na konci roku 2020 byla stavba kompletně dokončena. Za rok 2020 tak členové spolku odpracovali 1276 hodin. Celkem tedy členové spolku na této stavbě odpracovali 3119 hodin.

Nejaktivnější byli tito členové : Lukáš Karlík, Petr Krepčík, Stanislav Míchal, Jiří Míchal, Martin Steklý, Čenda  Steklý, Antonín Vrdský, Ing. Pavel Koláčný, Ing. Miroslav Špitálník, Ondřej Zeman.

19.9.2020 proběhla výroční schůze spolku již v nové stavbě, na které odstoupil dlouholetý předseda Ing. V. Bezpalec a z funkce místopředsedy odstoupil Stanislav Forman. Za dlouholetou vykonanou práci pro spolek jim jménem celého spolku poděkoval Ing. M. Špitálník. Bylo tedy zvoleno nové vedení spolku, včetně komise revizní.

přítel Stanislav Forman

Ještě je nutné se zmínit o příteli Stanislavu Formanovi, který byl členem výboru spolku od roku 1967 – kdy byl přijat do spolku jako myslivecký hospodář a nepřetržitě byl tedy členem výboru ať již jako myslivecký hospodář, nebo místopředseda až do této schůze – 19.9.2020. Což je těžko uvěřitelných 53 let práce ve výboru Mysliveckého spolku GJ.

 

Příteli Formane, děkujeme za 53 let práce funkcionáře v našem spolku a doufáme, že i jako člen s námi prožijete spoustu
dalších hezkých let.